Lundee Bewindvoering

Privacy / AVG

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en uw persoonsgegevens
Sinds 25 mei 2018 geldt voor iedereen in Nederland (en de hele EU) de Algemene Verordening Persoonsgegevens, de AVG. Deze verordening moet er voor zorgen dat uw privacy zo veel mogelijk beschermd wordt. Dit houdt in dat uw persoonlijke gegevens alleen aan derden worden verstrekt met uw toestemming. In de wet staat dat in bepaalde gevallen persoonlijke gegevens moeten worden opgegeven. Lundee slaat veel persoonlijke gegevens van u en uw gezin op. Dit is noodzakelijk om het werk dat wij als bewindvoerders uitoefenen goed te kunnen doen. Gegevens die Lundee van u en uw gezinsleden bewaart, zijn:
• voor-, achter- en roepnaam
• geboortedatum
• geboorteplaats
• nationaliteit
• BSN (Burgerservicenummer)
• burgerlijke staat
• woonsituatie (woont u alleen, met een partner, met inwonende kinderen, heeft u een huur- of een koophuis?)
• NAW-gegevens (uw straat en huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres)
• naam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en BSN van uw minderjarige kinderen
• een scan of foto van uw identificatiedocument (identiteitskaart of paspoort) en van die van alle minderjarige gezinsleden
• loginnaam en wachtwoord van uw DigiD (als u die aan ons gegeven hebt).

Mensen in uw omgeving die belangrijk zijn voor goede bewindvoering
• namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van bijvoorbeeld familieleden, hulpverleners, begeleiders, wijkagent, etc.

Financiële gegevens

Inkomsten
• soort inkomsten (salaris, uitkering, toeslagen, kinderbijslag, bijzondere bijstand, etc.)
• degenen die de inkomsten betalen: (werkgever, uitkeringsinstantie, belastingdienst, etc.) en de hoogte van het bedrag.
Uitgaven
• soort uitgaven (leefgeld, bankkosten, energie, telefoon, huur, hypotheek, verzekeringen, etc.), degenen die de uitgaven ontvangen: (bank, energieleverancier, telefoonmaatschappij, woningbouwvereniging, hypotheekbank, verzekeraar, etc.) en de hoogte van het bedrag
• schulden: schuldeisers, incassobureau en/of deurwaarder, hoogte van de schuld, betalingsregeling, restbedrag.
• bankrekeningen: welke bankrekeningen u heeft en de hoogte van de saldi op die rekeningen.
Overige informatie
• beschikkingen en vonnissen van de Rechtbank
• plan van aanpak van de bewindvoering met eventueel aanvullend plan van aanpak, voor de Rechtbank
• rekening en verantwoording voor de Rechtbank
• periodieke evaluaties voor de Rechtbank
• contracten (arbeidscontracten, huurcontracten, koopcontracten van huizen, verzekeringspolissen, etc.)
• lidmaatschappen van verenigingen van u en uw minderjarige kinderen
• budgetplannen en andere financiële overzichten
• overzicht van alle schulden (als er schulden zijn)
• alle belangrijke e-mails en brieven van en aan mensen en bedrijven met wie over u wordt gecorrespondeerd (inclusief uzelf): Rechtbank, overheden, belastingdienst, bank, inkomensverstrekkers, schuldeisers, deurwaarders, hulpverleners, etc.
• notities van alle belangrijke mondelinge of telefonische communicatie.

Alle gegevens worden zowel digitaal als op papier bewaart. De medewerkers van Lundee hebben toegang tot deze gegevens. Daarnaast wordt er een keer per jaar een controle uitgevoerd door de accountant om te beoordelen of wij ons werk goed verrichten aan de hand van de richtlijnen die door de Rechtbank zijn opgesteld. Om hier zicht op te krijgen zal de accountant een aantal dossiers doornemen en kan daarbij alle door ons opgeslagen gegevens inzien. Vanuit de wet heeft de accountant de plicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan.
Voor alle betalingen en rekeningoverzichten maken wij gebruik van de internetsystemen van de ABN AMRO. Wij mogen er van uitgaan dat Nederlandse banken zich aan de bepalingen van de AVG houden.

Gegevens die aan anderen worden doorgegeven
Om uw financiële belangen (uw geld en uw goederen) zo goed mogelijk te behartigen is het soms noodzakelijk bepaalde gegevens aan derden te verstrekken. Het is voor ons helaas niet mogelijk om elke keer wanneer dit nodig is om uw toestemming te vragen. Alleen wij mogen uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn aan anderen doorgeven. Dit zal alleen gebeuren wanneer dit nodig is voor een goede uitoefening van ons beroep als bewindvoerder. Dit zijn meestal uw naam, adres en geboortedatum, van uw partner en in een aantal gevallen ook uw kinderen of andere inwonende familieleden. Uw BSN wordt genoemd in contacten met overheidsinstellingen en eventueel met deurwaarders (niet met incassobureaus). De meest voorkomende overige gegevens die worden gedeeld zijn:
• een identiteitskaart bij het openen van een bankrekening
• een beschikking bij het aanschrijven van inkomensverstrekkers, relaties i.v.m. vaste lasten en schuldeisers
• een budgetplan, wanneer een schuldeiser dreigt beslag te (laten) leggen
• inkomensgegevens om een (aanvullende) uitkering of bijzondere bijstand aan te vragen
• een compleet schuldendossier om in aanmerking te komen voor een schuldsanering.

Mogen wij als bewindvoerders zomaar informatie met iedereen delen?

Nee, dat mogen wij niet. Behalve wat hierboven al is genoemd, kan het zijn dat het geven van informatie niet noodzakelijk, maar wel wenselijk is. Bijvoorbeeld bij de uitwisseling van persoonsgegevens met begeleiders, familieleden en anderen; die zijn niet rechtstreeks van invloed op uw financiële situatie, maar kunnen wel inzicht geven in de armslag die u hebt. Ook kan in bepaalde gevallen om medische informatie gevraagd worden. In deze situaties zullen wij u om toestemming vragen voor wij uw persoonsgegevens delen. Wij zullen met u bespreken met welke mensen of organisaties wij gegevens willen delen en waarom. Pas als u ons toestemming geeft – dat kan mondeling of schriftelijk – delen wij in deze gevallen informatie. Ook als voor begin van het bewind duidelijk is dat bepaalde mensen een belangrijke rol (gaan) spelen die onze taak als bewindvoerder (gaan) beïnvloeden, zullen wij u vragen om toestemming. U kunt die toestemming altijd weer intrekken door ons dat te laten weten.

Mag u gegevens inzien?
Ja, u mag uw gegevens inzien, maar alleen voor zover die over uzelf gaan. Als gegevens ook andere privépersonen (bijvoorbeeld een ex-partner) betreffen – en die andere persoon geeft daar geen toestemming – dan moeten wij zorgen dat u die gegevens niet kunt inzien. Om gegevens in te zien, kunt u bij ons een verzoek indienen. Wij zullen u dan binnen tien werkdagen in de gelegenheid stellen op ons kantoor uw dossier in te zien; in de vakantieperiode en rond de feestdagen kan deze termijn maximaal drie weken zijn.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Zolang u onder bewind staat bewaren wij uw gegevens. Na einde van het bewind of overdracht van het bewind aan een andere bewindvoerder bewaren wij de gegevens nog zeven jaar.

Wat kunt u doen als u denkt dat uw gegevens niet kloppen?
Wanneer u denkt dat uw gegevens niet correct zijn dan kunt u ons hierover bellen of mailen. Aan de hand van uw bericht kunnen wij controleren of er iets aangepast moet worden. Wat kunt u doen als u denkt dat wij onzorgvuldig met uw gegevens omgaan? Denkt u dat wij onzorgvuldig omgaan of zijn omgegaan met de gegevens die wij van u hebben opgeslagen, dan kunt u een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de mogelijkheid om de situatie verder te onderzoeken.